• FELSEFE SÖZLÜĞÜ
  (Ahmet Cevizci)
  Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin büyük emekle hazırladığı Büyük Felsefe Sözlüğü sadece felsefe öğrencileriyle akademi ve akademi dışındaki felsefecilerin değil, bu alanla ilgilenen herkesin daha sağlıklı bir araştırma yapması için elinin altında bulundurması gereken oldukça kapsamlı bir kaynak kitaptır. Felsefenin yüzlerce yıllık geçmişine katkıda bulunan bütün filozof, akım, ideoloji ve terimlerin yanı sıra ilk ve ortaçağ felsefesinden modern düşünceye, tüm çağdaş düşünce akımlarını kapsıyor.
 • FELSEFE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  (Ahmet Cevizci)
  Bir felsefe kitabını sözlüksüz okumak, olsa olsa felsefe okurunun ayıbı olabilir. Yalnızca felsefe öğrencileri ve meslekten felsefeciler için sağlam ve güvenilir bir başvuru kitabı değil, aynı zamanda, insan bilimleriyle ilgilenen herkesin ve genelde her amatör okuyucunun rahatlıkla başvurabileceği açık, kolaylıkla anlaşılabilir bir çalışmadır. Ülkemizde felsefe alanında güvenle başvurulabilecek felsefe sözlükleri bulabilmek zordur. Cevizci'nin elinizdeki çalışması, hiç kuşkusuz, türünün en iyi örneğidir.
 • FELSEFE SÖZLÜĞÜ
  (Sarp Erk Ulaş)
  Metafizikten varlıkbilgisine, bilgikuramından mantığa, estetikten etiğe, felsefenin ana dallarının yanı sıra yakın döneme özgü felsefe dalları. Aşırılığın dört atlısı Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida'nın felsefelerine sokulmamızı olanaklı kılan onlarca madde. Yapısalcılıktan post-yapısalcılığa, postmodernizmden sömürgecilik sonrasına, yorumbilgisinden yapısöküme, 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran felsefece düşünme yordamlarını açımlayan kapsamlı maddeler. Doğu felsefesi, İslam felsefesi, dil felsefesi, ahlak felsefesi, varoluşçuluk üzerine doyurucu maddeler.
 • FELSEFE SÖZLÜĞÜ
  (Orhan Hançerlioğlu)
  Prof. Dr. Seha L.Meray: “Sayın Hançerlioğlu’nun büyük dil ustalığıyla kaleme aldığı hep el altında tutulması gereken Felsefe Sözlüğü.” Hıfzı Veldet Velidedeoğlu: “Hançerlioğlu, bu Felsefe Ansiklopedisi"nde en derin, en çapraşık felsefe konularını o denli açık, o denli anlaşılır biçimde dile getirmiş ki, bunları okumak gerçekten büyük bir zevk oluyor.” Melih Cevdet Anday: “Böyle büyük, önemli, ciddi bir ansiklopedik yapıtı tek başına başaran sayın Orhan Hançerlioğlu"nu kutlamak isterim.”
 • FELSEFE SÖZLÜĞÜ
  (Afşar Timuçin)
  Felsefenin tarih boyunca oluşturduğu kavramları, bize tanıtan bu sözlük, aynı zamanda bir felsefe el kitabıdır. Felsefenin temel konularına girmek isteyenler için bir başlanğıç kitabı niteliği taşıyan felsefe sözlüğü, binlerce örnekle zenginleştirilmiştir. Bu sözlükte yalnızca felsefeyle sınırlı kalınmamış, felsefeyi ilgilendiren estetik, toplumbilem, ruhbilim kavramlarına da yer verilmiştir. Ayrıca sözlüğün sonunda İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe ve Fransızca-Türkçe dizin de yer almaktadır.
 • DÜŞÜNCE TARİHİ - 1, 2, 3
  (Afşar Timuçin)
  Bugünün insanını yakından tanıyabilmek için atalarımızın yaşamöyküsünü tüm düşünsel derinliği ve çeşitliliği içinde öğrenmek zorundayız. Elinizdeki kitap kökü bilinmez zamanlara dayanan bu yaşam serüvenini geniş çerçevede ele alıp inceliyor; felsefeyi, bilimi, sanatı yaratmış olan insanı bize tanıtmaya çalışıyor. Daha da insanlaşma yolunda gerçeği arayan o çok eski insanın kim olduğunu bilmekle kendimizi tanıma yolunda ilk adımı atmış olacağız.
 • DİNSEL İNANÇLAR VE DÜŞÜNCELER TARİHİ - 1, 2, 3
  (Mircea Eliade)
  Eliade, bilge kuşağın son temsilcilerinden. Bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu. Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde ve teolojilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.
 • METAFİZİK
  (Aristoteles)
  Aristoteles'in tartışmasız en önemli ve tarih boyunca gerek Batı Hıristiyan, gerekse Doğu İslâm düşüncesi üzerinde en geniş kapsamlı etkide bulunmuş eserlerinden biri Metafizik'tir. Bu esere şimdiye kadar içlerinde Fârâbî, İbni Rüşt, St. Thomas, Albertus Magnus gibi birinci sınıf filozoflar da olmak üzere sayısız düşünür ve yazarlar tarafından küçüklü, büyüklü sayısız şerh, haşiye, açıklama yazılmış ve üzerinde çok sayıda araştırma ve inceleme yapılmıştır. Esas itibariyle Aristoteles'in varlık öğretisi (ontoloji) ve tanrıbilimini (teoloji) içeren bu eser, çeşitli önemli konular hakkındaki görüşlerini sergilemektedir.
 • VARLIK VE HİÇLİK
  (Jean-Paul Sartre)
  Varlık ve Hiçlik, hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre’ın “başyapıtı”dır. Sadece Fransız felsefesi açısından değil genel olarak felsefe tarihi açısından da son büyük ontoloji denemesini temsil eder. Dolayısıyla önemini ve güncelliğini hâlâ korumaktadır ve hiç şüphesiz daha uzun yıllar korumaya devam edecektir. Çünkü, insan, ilk defa bu yapıtta, özgür olmaya “mahkum” edilmiştir.
 • Yaşam Bilgeliği üzerine AFORİZMALAR
  (Arthur Schopenhauer)
  İnsanlar için kıskançlık doğaldır: Yine de kıskançlık hem bir ayıp hem de mutsuzluktur. Bu yüzden onu mutluluğumuzun düşmanı olarak görmeli ve kötü bir şeytan olarak boğmaya çalışmalıyız. Bizden daha iyi durumda gibi görünenlerden çok, daha kötü durumda olanlara sık sık bakmalıyız. Ortaya çıkan gerçek fenalıklarda bile, kıskançlıkla aynı kaynaktan çıkan en etkili teselliyi, bizimkilerden daha büyük acılara bakmak, bir de bunun yanında, bizimle aynı durumda bulunanlarla, kader yoldaşlarımızla arkadaşlık etmek getirecektir.
 • ÜNLÜ FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE ÖĞRETİLERİ
  (Diognes Laertios)
  Felsefe okullarının kurucularını, hocalarını, öğrencilerini, felsefe akımlarını, bu akımların gelişme biçimini tanıtıyor. Bir filozofu ele aldığında onun soyunu, nereli olduğunu, kişilik özelliklerini, belli bir düzen içinde yapıtlarını, olgunluk dönemini, görüşlerini, ölüm biçimini, hakkında anlatılan anekdotları, varsa vasiyetini ve mektuplarını bize bildiriyor, ayrıca o filozof hakkında kendisi bir şiir yazıyor. Aynı adı taşıyan başka kimseler varsa onları da ekliyor. Diogenes Laertios yapıtında bir yargıç tavrı takınmıyor, eleştiri iddiasında da değil, tam bir araştırmacı: filozof-filolog özellikleri taşıyan bir araştırmacı.
 • * Yeni kitaplara yer vermeye devam edeceğiz.